Dane osobowe przetwarzamy zgodnie z przepisami Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

Przetwarzamy adres email, numer telefonu oraz dane, które użytkownik dobrowolnie i świadomie wprowadzi w ramach korzystania z nasyzch usług.
Nie przetwarzamy szczególnych kategorii danych osobowych.

 

Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych
Niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe. Szczegóły tego dotyczące znajdziesz poniżej.
I. Administrator danych osobowych
My, Monika Wiktor „DODO” z siedzibą w Krakowie, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych.
II. Cele i podstawy przetwarzania
• w celu wykonania czynności związanych ze złożonym zamówieniem / zapytaniem na podstawie Twojej zgody (podstawa z art. 6
ust. 1 lit. a RODO ):

III. Odbiorcy danych
Nie przekazujemy Twoich danych innym podmiotom ani osobom.

IV. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji mię-dzynarodowych
Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Polski/UE/Europejskie- go Obszaru Gospodarczego.
V. Okres przechowywania danych
1. Twoje podstawowe dane kontaktowe pozyskane w celu realizacji złożonego zlecenia przechowujemy przez okres trwania procesu realizacji złożonego przez Ciebie zamówienia – czyli do dnia odbioru złożonego zamówienia, lub w przypadku nieodebrania zamówienia przez okres 3 miesięcy usuwamy dane i niszczymy materiały po upływie trzech miesięcy.
VI. Twoje prawa;
Przysługuje Ci:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych
c) prawo do usunięcia danych.
Jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwa-rzali Twoje dane, możesz zażądać, abyśmy je usunęli.
d) ograniczenia przetwarzania danych
Możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich da-nych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wyko-nywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarza¬nia danych.
e) prawo do przenoszenia danych:
Masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszech¬nie-używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowe¬go (np. format ,,.csv” dane osobowe Ciebie dotyczące, które nam dostarczyłaś na podstawie umowy lub Twojej zgody. Możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu pod-miotowi
f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z pra¬wem, możesz złożyć w tej sprawne skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego
g) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z pra¬wem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgo¬dy przed jej wycofaniem.
W celu wykonania swoich praw skieruj zadzwoń pod numer: 519 160 015. Pamiętaj, przed realizacją Twoich uprawnień będziemy się musieli upewnić, że Ty to Ty, czyli odpo¬wiednio Cię zidentyfikować.

VII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest:
• dobrowolne
Jeżeli nie podasz danych
• nie będziemy mieli jak się skontaktować

 

 

 

Polityka cookies

1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

 

 

Polityka ochrony danych osobowych

 1. Niniejszy dokument zatytułowany „Polityka ochrony danych oso­bowych” (dalej: Polityka) ma za zadanie stanowić mapę wymogów, za­sad i regulacji ochrony danych osobowych w firmie Monika Wiktor „DODO”, ul. Zdunów 18E/2, 30-428 Kraków, NIP 7381970382, REGON: 122996628 (dalej: Firma).

Niniejsza Polityka jest polityką ochrony danych osobowych w rozu­mieniu RODO – rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobod­nego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1).

 1. Polityka zawiera:
 2. opis zasad ochrony danych obowiązujących w Firmie,
 3. odwołania do załączników uszczegóławiających (wzorcowe pro­cedury lub instrukcje dotyczące poszczególnych obszarów z za­kresu ochrony danych osobowych wymagających doprecyzowa­nia w odrębnych dokumentach).
 4. Odpowiedzialny za wdrożenie i utrzymanie niniejszej Polityki jest właściciel Firmy.

za nadzór i monitorowanie przestrzegania Polityki odpowiada:

właściciel Firmy.

za stosowanie niniejszej Polityki odpowiedzialni są:

 • właściciel Firmy.
 • wszyscy członkowie personelu Firmy.

Firma nie przekazuje danych innym podmiotom.

 1. SKRÓTY I DEFINICJE:

Polityka oznacza niniejszą Politykę ochrony danych osobowych, o ile co innego nie wynika wyraźnie z kontekstu.

RODO oznacza rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobod­nego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1).

Dane oznaczają dane osobowe, o ile co innego nie wynika wyraźnie z kontekstu.

Dane szczególnych kategorii oznaczają dane wymienione w art. 9 ust. 1 RODO, tj. dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądo­we, przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne, biome­tryczne w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej.

Dane karne oznaczają dane wymienione w art. 10 RODO, tj. dane dotyczące wyroków skazujących i naruszeń prawa.

Dane dzieci oznaczają dane osób poniżej 16. roku życia.

Osoba oznacza osobę, której dane dotyczą, o ile co innego nie wynika wyraźnie z kontekstu.

Podmiot przetwarzający oznacza organizację lub osobę, której Firma powierzyła przetwarzanie danych osobowych (np. usługodawca IT, zewnętrzna księgowość).

Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwa­rzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycz­nej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

Eksport danych oznacza przekazanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

IOD lub Inspektor oznacza Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

RCPD lub Rejestr oznacza Rejestr Czynności Przetwarzania Danych Osobowych.

Firma oznacza firmę Monika Wiktor „DODO” z siedzibą w Krakowie

 1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W FIRMIE – ZASADY OGÓLNE

5.1. Filary ochrony danych osobowych w Spółce:

 • Legalność – Firma dba o ochronę prywatności i przetwarza dane zgodnie z prawem.
 • Bezpieczeństwo – Firma zapewnia odpowiedni poziom bezpie­czeństwa danych, podejmując stale działania w tym zakresie.
 • Prawa jednostki – Firma umożliwia osobom, których dane przetwarza, wykonywanie swoich praw i prawa te realizuje.
 • Rozliczalność – Firma dokumentuje to, w jaki sposób spełnia obowiązki, aby w każdej chwili móc wykazać zgodność.

5.2. Zasady ochrony danych